Slovenská verzia Česká verze

Košík je prázdný

OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Užívateľský účet
 3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 4. Cena tovaru a platobné podmienky
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 6. Preprava a dodanie tovaru
 7. Práva z chybného plnenia a reklamácie
 8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
 9. Ochrana osobných údajov
 10. Používanie cookies
 11. Doručovanie
 12. Záverečné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia Nahoru

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Outland s.r.o. so sídlom Adyho 2935/6, 98401 Lučenec, IČO: 43945571, IČ DPH: SK2022546559, zapísanej v obchodnom registri OS v Banskej Bystrici, odd. Sro, vl.č. 14330/S, (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.outland-shop.eu, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.outland-shop.eu (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou, či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

2. Užívateľský účet Nahoru

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania, najmä pristupovať k informáciám o aktuálne predávaných produktoch. O novo publikovaných produktoch je kupujúci informovaný pravidelnými e-mailami, ktorých príjem môže zrušiť vo svojom užívateľskom účte alebo kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom e-maily. Predávajúci nemá povinnosť tieto e-maily posielať všetkým kupujúcim.

2.2. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.3. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.6. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšiu dobu nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy vrátane obchodných podmienok.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy Nahoru

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu a nevypršala lehota časovo obmedzenej kampane, ak bol tovar súčasťou takejto kampane. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní – podrobnejšie nájdete tu.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

* objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

* spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,

* údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

* informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

4. Cena tovaru a platobné podmienky Nahoru

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu podľa spôsobov ponúkaných v objednávkovom formulári, a to nasledovnými spôsobmi:

* v hotovosti pri vyzdvihnutí tovaru v mieste prevádzky predávajúceho na adrese:  Sport-outdoor, Retail Park – budova TPD, Obchodná 11, 96001 Zvolen

* v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku v mieste, ktoré kupujúci určil v objednávke

* bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č.: IBAN: SK73 0200 0000 0029 3885 5551  vedený v spoločnosti VÚB, a.s., alebo SK79 7500 0000 0040 0607 1561 vedený v spoločnosti ČSOB, a.s. (ďalej len „ účet predávajúceho“)

* bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayPal

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené  inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.5 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po doručení tovaru nakupujúcemu a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, prípadne ho pošle priamo s objednaným tovarom.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Nahoru

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), nemožno okrem iného odstúpiť:

* od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, zníženiu akosti, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

* od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

* od kúpnej zmluvy o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

5.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby odstúpenie od zmluvy, respektíve oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo v uvedenej lehote doručené predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred dodaním tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho – outland@outland.sk.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy kupujúcim predávajúcemu. Tovar je možné vrátiť aj osobne na adrese prevádzky predávajúceho. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený úplný, nepoškodený, nepoužívaný a neopotrebovaný, čistý, s pôvodnými visačkami, a ak je to možné, v pôvodnom obale, tak aby bol schopný ďalšieho predaja. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. Vrátený tovar musí byť kupujúcim zaslaný na adresu prevádzky predávajúceho spolu so sprievodným listom, kde uvedie dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je povinné), a taktiež uvedie, či má záujem o výmenu vráteného tovaru za iný, alebo či žiada o vrátenie kúpnej ceny. V prípade vrátenia kúpnej ceny je povinný uviesť číslo bankového účtu, na ktorý mu bude kúpna cena za vrátený tovar vrátená.

5.4. V lehote troch (3) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok v súlade s §9  zákona o ochrane spotrebiteľa vráti predávajúci peňažné prostriedky poskytnuté kupujúcim (kúpna cena tovaru, prepravné a poštové náklady, poplatky) kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude neúplný, poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na náhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, a teda predávajúci môže vrátenú kúpnu cenu znížiť o čiastku, ktorá bude zodpovedať poškodeniu alebo opotrebeniu.

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6. Preprava a dodanie tovaru Nahoru

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu od prepravcu, respektíve podpisom a prevzatím potvrdenia o zaplatení dobierky/prevzatí balíka kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcej tovar bol neporušený.

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre

 • Prepravná služba GLS - kuriér * 0.00 € bez DPH
 • Osobné vyzdvihnutie na predajni * 0.00 € bez DPH
Pre zásielky nad 0.00 € s DPH je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny

 • PayPal 3.30 € s DPH
 • PayPal 0.00 € s DPH
 • Dobierkou - platba kuriérovi 3.30 € s DPH
 • Hotovosťou pri vyzdvihnutí na predajni 0.00 € s DPH
 • Dobierkou - platba kuriérovi 0.00 € s DPH
 • Prevodom na náš účet 3.30 € s DPH
 • Prevodom na náš účet 0.00 € s DPH
Pre zásielky nad 0.00 € s DPH je cena za spôsob platby zdarma.

7. Práva z chybného plnenia a reklamácie Nahoru

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou a že tovar pri prevzatí nemá chyby. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú

* pri tovare predávanom za nižšiu cenu kvôli chybe, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

* na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,

* pri použitom tovare za chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim,

* ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Práva z chybného plnenia a reklamácie uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky: Obchodná 11, Retail Park – budova TPD, 96001 Zvolen. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar a spísal s kupujúcim reklamačný protokol/formulár. Tovar zakúpený online je možné reklamovať aj na diaľku (poštou). V takom prípade je kupujúci povinný poslať reklamovaný tovar čistý, hygienicky nezávadný a zabalený na adresu prevádzky predávajúceho spolu so sprievodným listom popisujúcim chybu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa v tomto prípade považuje okamih, kedy bol reklamovaný tovar doručený predávajúcemu.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán Nahoru

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, internetová adresa: www.soi.sk. Pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy je možné využiť platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Európske spotrebiteľské centrum v SR so sídlom Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.524/2013, zo dňa 21.mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia ES č.2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9. Ochrana osobných údajov Nahoru

9.1 Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely konania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

9.2 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo firmou predávajúceho a so zasielaním obchodných oznámení  na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho. Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo akéhokoľvek iného užívateľa webovej stránky, vrátane podmienok pre zasielanie obchodných oznámení, sa riadi pravidlami nakladania s osobnými údajmi, ktorých aktuálne znenie je k dispozícii tu.

10. Používanie cookies Nahoru

10.1. Na webovej stránke sú používané tzv. cookies. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie Nahoru

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

12. Záverečné ustanovenia Nahoru

12.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Voľbou práva nie je kupujúci zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých nie je možné sa odchýliť, a ktoré by sa inak v prípade neexistencie voľby práva použili podľa ustanovenia čl.6 odst.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I). Prípadné spory možno riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr.

12.2. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

12.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.4 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.5 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

12.6 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

12.7 Pokiaľ kupujúci - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.8 Kontaktné údaje predávajúceho:

* adresa pre doručovanie: OUTLAND s.r.o., prevádzka Sport-outdoor, Retail Park – budova TPD, Obchodná 11, 96001 Zvolen 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 24.5.2018. 

V Lučenci dňa 24.5.2018 - Outland s.r.o.